REGULAMIN

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Właścicielem i administratorem blogu podatkowego „Trochę o VAT” dostępnego na stronie http://www.citblog.mddp.pl/citblog/ jest MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-542), ul. Mokotowska 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000202032, NIP: 5213287732, REGON: 015699764, kapitał zakładowy: 82.600 zł („MDDP” lub „Administrator”).
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez MDDP za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki MDDP i Użytkownika.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
 4. Serwis zapewnia możliwość pobrania, utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.

§2.

Wyrażenia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:

Adres e-mail – indywidualny adres elektronicznej skrzynki pocztowej Użytkownika, określony w trakcie Rejestracji, za pośrednictwem której Użytkownik może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości, na który MDDP wysyła Newsletter lub inne zamówione przez Użytkownika materiały.

Formularz – formularz wypełniany przez Użytkownika przy Rejestracji, wymagający podania określonych danych koniecznych do świadczenia niektórych Usług.

Newsletter – zbiór informacji w formie biuletynu przesyłany przez MDDP na żądanie Użytkownika na adres poczty elektronicznej określony w Formularzu, po jego uprzednim uzupełnieniu i udzieleniu niezbędnych zgód.

Serwis – blog http://www.citblog.mddp.pl/citblog/ zawierający materiały publikowane przez MDDP w formie plików tekstowych lub graficznych.

Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki Umowy.

Rejestracja – czynność polegająca na dobrowolnym udostępnieniu danych przez Użytkownika dokonana za pomocą Formularza udostępnionego przez MDDP w Serwisie oraz zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu.

Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług Portalu poprzez zamówienie Newslettera lub innych materiałów udostępnianych przez MDDP poprzez wypełnienie Formularza.

Umowa – zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie przez MDDP na rzecz Użytkownika, Usług za pośrednictwem Serwisu.

Usługi – usługi świadczone nieodpłatnie MDDP drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik – Subskrybent, a także inna osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej swobodnie korzystająca z Portalu, korzystająca z Serwisu bez dokonania Rejestracji.

§3.

Regulamin określa:

 1. rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
 2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;
 3. warunki zawiązywania i rozwiązywania Umów;
 4. prawa i obowiązki MDDP oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną;
 5. zasady odpowiedzialności MDDP z tytułu świadczenia Usług;
 6. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Usług;
 7. tryb postępowania reklamacyjnego.

II USŁUGI

§4.

 1. MDDP świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi na rzecz Użytkowników:
 2. nieodpłatne przeglądanie i odczytywanie przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w Portalu, w ramach bezpłatnego dostępu,
 3. udostępnianie na indywidualne żądanie Użytkowników materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych umieszczonych w Serwisie poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualne żądane przez Użytkownika dane informacyjne w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich swobodny dostęp,
 4. umożliwienie Użytkownikom zamieszczania komentarzy pod opublikowanymi materiałami i ich wyświetlanie w Serwisie,
 5. przesyłanie na indywidualne żądanie Użytkowników Newsletterów oraz innych materiałów na Adres e-mail,
 6. udostępnienie możliwości komunikacji z autorami materiałów udostępnianych przez MDDP lub innymi osobami kontaktowymi ze strony MDDP.
 7. MDDP określa, dla których Usług konieczne jest dokonanie Rejestracji.

III WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

§5.

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą skutecznego przeprowadzenia Rejestracji stosownie do postanowień § 6 ust. 4 Regulaminu.
 2. Korzystanie z niektórych Usług wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych, określonych w Formularzu. Zakres Usług wymagających Rejestracji jest wyraźnie określony przez MDDP.

§6.

 1. Umowę mogą zawrzeć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem korzystania z Usług wymagających Rejestracji po zawarciu Umowy jest spełnienie warunków technicznych potrzebnych do korzystania z Serwisu określonych w Regulaminie.
 3. Rejestracja wymaga uzupełnienia przez Użytkownika, który zamierza zamówić Newsletter lub inne materiały dostarczane przez MDDP, właściwego Formularza zamieszczonego w Serwisie.
 4. Po skutecznym dokonaniu Rejestracji, MDDP potwierdza dokonanie Rejestracji wysyłając do Użytkownika wiadomość e-mail na Adres e-mail. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

§7.

 1. Zarówno Subskrybent, jak i MDDP mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie.
 2. Subskrybent rozwiązuje Umowę poprzez skorzystanie z funkcji „Rezygnuj z Newslettera” – link do rezygnacji dostępny jest w każdym e-mailu zawierającym Newsletter lub inne materiały udostępniane przez MDDP. Skutkiem powyższego jest zaprzestanie świadczenia Usług wymagających Rejestracji oraz usunięcie adresu email Subskrybenta z listy odbiorców.
 3. MDDP dokonuje rozwiązania Umowy poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji wypowiedzenia. MDDP może rozwiązać Umowę Konta w przypadku:
  • Naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu;
  • Umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy MDDP;
  • Wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
  • Usunięcia przez Subskrybenta adresu poczty elektronicznej, która było użyta do Rejestracji.

§8.

 1. Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego:
  • dostęp do sieci Internet;
  • przeglądanie zasobów Internetu;
  • wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.
 2. Ponadto wymagane jest posiadanie przez Użytkownika sprawnego Adresu e-mail, który umożliwia wysyłkę o odbiór poczty elektronicznej.
 3. Zalecanymi przeglądarkami są: Internet Explorer 9 i wyższa, Firefox (wersja aktualna), Chrome (wersja aktualna), Opera (wersja aktualna) i kolejne wersje, Safari (wersja aktualna), z zachowaniem standardowych ustawień (funkcje typu blokada ciasteczek lub Adblock mogą uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Portalu).
 4. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-3 powyżej, MDDP nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Usług i zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

§9.

 1. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać wyłącznie dane, które są prawdziwe i nie wprowadzają w błąd, nie naruszają przepisów obowiązującego prawa, w tym praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych.
 2. Zakazane jest wprowadzanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu. W razie powzięcia przez MDDP informacji o bezprawnym charakterze danych wprowadzanych przez Użytkownika, MDDP może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym.

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, PRAWA AUTORSKIE

§10.

 1. MDDP każdorazowo określa dane w Formularzu, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. W celu realizacji Usług Administrator może przetwarzać m.in. następujące dane:
 • imię i nazwisko Użytkownika;
 • nazwa firmy;
 • stanowisko;
 • nr telefonu;
 • adres e-mail.
 1. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich brak lub żądanie zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych już przekazanych może powodować brak dostępu do Usług, które bez przetwarzania ww. danych nie mogą być świadczone.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MDDP.
 3. MDDP zapewnia realizację obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów,
  w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), oraz właściwych przepisów prawa polskiego w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 4. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług, w tym informacje do których podania zobowiązany jest Administrator na mocy obowiązujących przepisów, znajdują się w Polityce Prywatności.

§12.

 1. Serwis, jak również materiały w nim zawarte w postaci tekstów, zdjęć, grafik, wykresów, materiałów video, materiałów multimedialnych oraz Newsletter i inne materiały udostępniane przez MDDP podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 2. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz materiałów w nim zamieszczonych lub udostępnianych przez MDDP wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.

V REKLAMACJE

§13.

 1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu, Użytkownicy mogą składać wysyłając korespondencję w formie pisemnej pod adres wskazany w postanowieniu § 1 ust. 1 Regulaminu, a korespondencję elektroniczną pod adres poczty elektronicznej chrusciel-dziekanska@mddp.pl.
 2. Składając reklamację Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu lub świadczoną Usługą.
 3. Reklamacja może zostać złożona w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o powstaniu nieprawidłowości. Reklamacja złożona po ww. terminie nie zostanie rozpoznana, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany. Powyższe nie uchybia prawu do dochodzenia stosownych roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. MDDP rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od momentu. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego lub dostarczenia przez Użytkownika dodatkowych informacji, termin do ustosunkowania się MDDP ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez MDDP takiej opinii / niezbędnych materiałów. W przypadku wydłużenia się terminu rozpatrywania reklamacji Użytkownik zostanie o tym powiadomiony.
 5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji MDDP niezwłocznie poinformuje Użytkownika.
 6. Reklamacje nieposiadające danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie podlegają rozpatrzeniu.

§14.

 1. Indywidualne ustawienia komputera, monitora i łącza internetowego Użytkownika, powodujące błędne lub zniekształcone przeprowadzenie operacji, nie mogą być podstawą reklamacji.
 2. MDDP ma prawo czasowo zablokować dostęp do Serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego.
 3. MDDP ma prawo czasowo zablokować dostęp do Serwisu ze względów bezpieczeństwa, w tym nieprawidłowego korzystania z Serwisu, wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub MDDP na czas niezbędny do usunięcia występujących zagrożeń lub nieprawidłowości.
 4. MDDP nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z zagrożeń występujących w sieci Internet.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za czynności podejmowane za pośrednictwem Serwisu skutkujące złożeniem oświadczenia woli. MDDP zastrzega sobie prawo odmowy wykonania czynności zleconych przez Użytkownika, gdy zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości, co do ich autentyczności i autoryzacji lub zgodności z przepisami prawa.
 7. W odniesieniu do informacji prezentowanych w Serwisie, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, MDDP nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika. MDDP nie udziela gwarancji, że dane lub informacje zamieszczone w ramach serwisu sprostają oczekiwaniom Użytkownika, co do ich merytorycznej zawartości, kompletności, dokładności czy przydatności.
 8. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika Formularzy dostępnych w Portalu, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15.

 1. MDDP jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się:
  a) wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących mających wpływ na świadczenie Usług przez MDDP i funkcjonowanie Portalu;
  b) pojawienia się nowych orzeczeń sądowych lub administracyjnych skutkujących koniecznością dokonywania zmian prawnych;
  c) dostosowanie Regulaminu do koniecznych zmian wprowadzanych w systemie informatycznym jak również związanych ze zmianą zakresu świadczonych Usług;
  d) zaprzestanie prowadzenia Serwisu przez Administratora lub zmiany Administratora.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie MDDP poinformuje o tym Użytkowników poprzez opublikowanie w Serwisie lub wysłania na Adres e-mail ogłoszenia z informacją o zmianie i adresem strony internetowej, na której publikowany jest Regulamin.
 3. Zmiana Regulaminu ze skutkiem dla zawartej z Użytkownikiem Umowy wywołuje skutek po upływie czternastu dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownika będącego stroną Umowy, o ile wcześniej Użytkownik nie oświadczy, iż tę umowę wypowiada – w formie pisemnego oświadczenia lub e-maila wysłanego na adres dorota.chrusciel-dziekanska@mddp.pl
 4. Obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na Portalu.

§16.

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.

§17.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.